lähiöt

Lähiöt tarvitsevat tekoja

Vantaalla on usean vuoden ajan ohjattu osalle alueita/lähiöitä lisämäärärahoja muutamia miljoonia euroja vuodessa. Näillä alueilla on korkea työttömyys, alhainen koulutustaso ja sairastavuus on korkeampaa kuin muualla Vantaalla. Tätä rahoitusta ovat saaneet mm. Mikkola, Havukoski, Hakunila ja Martinlaakso. Tarkoituksena on ollut lisätä alueen työpaikkoja, viihtyvyyttä ja asukasturvallisuutta sekä ohjata asukkaita harrastuksiin, koulutukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Liian vähän liian myöhään
Valitettavasti nämä korjaavat toimet alueille on aloitettu liian myöhään ja liian pienillä resursseilla.  Alueilla ei ole kyetty säilyttämään monipuolista palvelurakennetta. Ei ole varmistettu harrastusmahdollisuuksia eikä ole toteutettu suunniteltuja asunto- ja palvelurakentamisen hankkeita. Meidän poliitikkojen ja virkamiesten päätökset ovat keskittyneet suunnitteluun, mutta ei toteutukseen. Kuinka monta rakentamisen ja kaavoituksen suunnitelmaa on tehty Kirnun aukiolle ja Havukosken alueelle, puhumattakaan arkkitehtikilpailusta, josta jäi tyhjät lupaukset ja kauniit kuvat käteen. Sen sijaan ympäristö on päästetty rapautumaan ja rikkoutumaan. Helposti on vuosia siirretty koulujen ja päiväkotien tai ympäristön peruskorjauksia.

Esimerkiksi Havukosken alueelta moni asukas antaa palautetta, että alueella ei ole toivoa tai tulevaisuuden näkymiä. Havukoskelle ei ole tulossa kaupungin tai yksityisten tuottamia palveluja, ei kahviloita tai kuntosaleja. Kirjastokin siirrettiin läheiseen ostoskeskukseen. Kun usko tulevaisuuteen häviää ja toivo hiipuu, alkaa passiivisuus, negatiivisuus ja erilaisia häiriöitä lisäävä käyttäytyminen. Lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on kasvanut. Viimeisen vuoden aikana 15-vuotiaiden rikosten määrä Vantaalla on kasvanut voimakkaasti.

Tarvitaan vaikuttavia tekoja
Vantaalle on perustettu suuralueiden mukaiset seurantaryhmät seuraamaan ja tukemaan Vantaan kaupunkikeskustojen kehittämisohjelmien valmistelua ja toimeenpanoa. Toimintaryhmiin on nimetty alueilla asuvia poliittisten ryhmien edustajia. Mielestäni näille seurantaryhmille on saatava enemmän vaikutusvaltaa alueen suunnitteluun ja ehdotusten käsittelyyn. Pelkkä asioista lausuminen ei riitä, vaan seurantaryhmiltä tarvitaan näkemystä, tavoitteita ja jopa ideoita siitä, miten kaupunkikeskukset saadaan eläviksi, turvallisiksi ja monipuolisiksi. Kaupungin virkamiesten on kuunneltava asukkaiden näkemyksiä.

Samaan aikaan tarvitaan tiivistä yhteistyötä moniammatillisesti. Uuden lähiöstrategian ja toiminnan käynnistämisessä tarvitaan ammattilaisia yrityksistä, yhteisöistä, järjestöistä ja Vantaan kaupungilta sekä alueiden asukasryhmistä. Tämä työ vaatii rahan lisäksi ympäristörakentamista, muutostoimenpiteitä, perheisiin ja yksilöihin kohdistuvia tulevaisuutta vahvistavia tekoja.  Tarvitaan yhdessä tekemistä, toimintaan sitoutuneita aikuisia, kannustavia esimerkkejä ja johtajuutta, joka mahdollistaa uusien toimintamallien syntymisen.

Edessä on pitkä taival rapistuneiden lähiöiden korjaamiseksi, joten on viimeinen hetki työn aloittamiselle.

Terveisin
Siku

Nyt on aika nauttia joulusta

Kiireinen syksy on aiheuttanut sen, että moni odottaa joulua rauhoittumisen aikana. Halutessamme kuitenkin voisimme paljon useammin nauttia läheisten ja ystävien seurasta. Aikaa aina löytyy toisillemme, jos vain niin haluamme. Joten ei säästetä rakkautta ja ystävyyssuhteita tulevaisuuteen, vaan ollaan spontaaneja ja raivataan kalenterista tilaa ihmissuhteiden vaalimiseen.

Tarvitaan vaikuttavaa politiikkaa
Politiikassa on tarvittu aktiivisuutta ja olen mielestäni päässyt vaikuttamaan eri asioihin. Olen päässyt, varsinkin syksyn aikana, rakentamaan yhdessä aluevaltuuston ja sosialidemokraattisen ryhmän kanssa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta. Samaan aikaan Vantaan kaupunginvaltuustossa ja kaupunkikulttuurilautakunnassa olen nostanut keskusteluun hyvinvointia edistävän ja sairauksia ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä. Sitä toimintaa, jota erilaiset järjestöt tekevät kaikenikäisten vantaalaisten kanssa.

Tehokkaalla ja tavoitteellisella lähiöpolitiikalla on tässä asiassa myös valtava merkitys. Siksi Vantaan kaupunkilähiöt tarvitsevat vaikuttavia toimenpiteitä, jotta lähiöiden asuinviihtyvyys kasvaa, työpaikat lisääntyvät, asukasyhteistyö eri järjestöjen kanssa vahvistuu ja välitetään toisistamme sekä ympäristöstämme. Yhteistyöllä, yhdessä alueellisten seurantaryhmien, kaupungin virkamiesten ja alueiden asukkaiden sekä järjestöjen kanssa voimme tehdä vaikuttavaa politiikkaa.

Lähestyvät eduskuntavaalit täyttävät onnistuneesti vapaa-aikani tänä syksynä. Ensi vuonna kampanjointi lähtee täyteen vauhtiin. Yhdessä tukiryhmäni kanssa olemme näkyneet eri paikoissa, keskustellen kansalaisten kanssa ja varsinkin minun tehtäväni on ollut ottaa asioihin kantaa sekä kertoa tavoitteistani. Tukiryhmäni on ollut valtava tuki minulle. Suuri ja sydämellinen kiitos kaikille kampanjassani mukana oleville.

Hyvää ja leppoisaa joulua!

Terveisin
Siku

Suuralueiden ja niiden lähiöiden kehittäminen takaa Vantaan menestymisen

Kuntavaaleissa keskusteltiin Vantaan tuottamista palveluista, niiden laadusta ja riittävyydestä. Ratikka-hankkeesta kävin paljon keskusteluja vantaalaisten kanssa. Vantaan Sanomat kysyi kuntavaaliehdokkailta vaalikoneessaan Vantaan ratikasta seuraavaa: Vantaan ratikka pitää rakentaa nykyisen aikataulun mukaan kaupungin taloustilanteesta huolimatta? Olipa vastaaja väitteen kanssa samaa – tai erimieltä, niin vastaus ei suinkaan kertonut kaikkien vastanneiden osalta sitä, että kannattivatko he ratikan rakentamista vai ei. Osa vastaajista on sitä mieltä, että ratikkaa ei saa rakentaa missään taloustilanteessa. Osa vastaajista on sitä mieltä, että ratikka pitää rakentaa ihan missä taloustilanteessa tahansa. Osa vastaajista on sitä mieltä, että taloustilanne ratkaisee ratikan rakentamisen ja osa on sitä mieltä, että ei osaa tässä vaiheessa sanoa, koska ei ole tietoa tulevasta taloustilanteesta parin vuoden päähän.

Koko Vantaa kehittämisen kohteeksi
Kuntavaalikampanjan aikana jokaiselta löytyi mielipide ratikan rakentamiseen, puolesta tai vastaan. Kukaan ei vastannut, että ihan sama, mihin kaupungin rahoja käytetään, vaikka alhaisen äänestysprosentin perusteella joku näin voisi päätellä. Minua ihmetytti ratikkaa vastustavat mielipiteet silloin, kun sitä perusteltiin, että ratikka ei hyödytä jotain aluetta ollenkaan. Ei koskaan tule olemaan sellaista julkisen liikenteen välinettä, joka hyödyttäisi kaikkia asuinalueita. Ratikka ei varmasti paranna kaikkien vantaalaisten julkisen liikenteen käyttömahdollisuuksia, mutta onnistuessaan se tuo lisää investointeja, työpaikkoja, verotuloja ja palveluja Vantaalle. Silloin se hyödyttää jokaista vantaalaista. Millaista Vantaata halutaan rakentaa, jos ollaan kateellisia siitä, että toiselle alueelle ollaan vihdoinkin suunnittelemassa jotain uutta? Millainen Vantaa on tulevaisuudessa, jos eri suuralueita ja niiden lähiöitä ei voida kehittää laadukkaita palveluja tarjoaviksi keskuksiksi? Äänestysprosentin vaihtelut eri asuinalueilla osoittavat sen, että Vantaa todellakin tarvitsee keskustojen ja lähiöpalveluiden kehittämisen ohjelman. Tästä ovat valtuuston poliittiset puolueet jo sopineet. On tärkeää,  että eri tahot suunnittelevat ja toteuttavat kaupunkirakennetta ja palveluja yhdessä asukkaiden kanssa.

Alueiden eriytyminen on pysäytettävä
Jokainen valtuutettu on kotoisin jostakin ja oman asuinalueensa palvelutarpeet on syytä tunnistaa, mutta jokainen valtuutettu päättää myös koko Vantaan asioista. Siksi jokaisen päättäjän on syytä kuunnella vantaalaisia, kiertää ja tutustua Vantaaseen. Jos Vantaan kehittämistä jatketaan vain tiettyjen suuralueiden kehittämisenä, niin silloin Vantaa edistää eriarvoistumista. Mitä enemmän palveluja keskitetään, sitä enemmän vahvistetaan alueiden eriarvoisuutta ja samalla synnytetään menestyviä ja taantuvia alueita. Taantuvilta alueilta lähtevät ensimmäisinä ne, joilla on mahdollisuus liikkua työn- ja koulupaikkojen, harrastusten ja palvelujen perässä. Alueiden eriytyminen on valitettavasti jo nähtävissä, mm. halussa vaikuttaa oman kaupungin kehittymiseen esim. äänestysaktiivisuuden kautta. Valta keskittyy myös Vantaalla vauraammille alueille, jossa äänestysprosentti on korkeampi ja valtuutettuja enemmän (HS 2.7.2021). Siksi on tärkeää, että valtuusto tekee politiikkaa, jossa jokainen suuralue ja sen lähiöt houkuttelevat kaupunkirakenteellaan ja palveluillaan asukkaita.

Terveisin
Siku