turvallisuus

Valvottua huumeiden käyttötilaa tarvitaan myös Vantaalla

Kansalaisaloite valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden kokeilusta on edennyt kesällä eduskuntaan. Toivottavasti aloite etenee eduskunnassa siten, että käyttöhuoneiden kokeilu toteutuu. Helsinki ja Turku, ovat jo aiemmin esittäneet, että em. kaupungeissa pitäisi olla mahdollisuus kokeilla valvottua pistotilaa. Nämä valvotut käyttötilat, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää huumeeksi luokiteltavia päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa vähentävät huumehaittoja monesta näkökulmasta.

Käyttöhuoneista on laajaa kokemusta ja hyötyä
Käyttöhuoneiden sijoittelulla voidaan lisätä ostoskeskusten, isojen asemien ja asuinalueiden viihtyisyyttä sekä vahvistaa katuturvallisuutta. Valvottu käyttö puhtailla välineillä vähentää myös sairaanhoidon kustannuksia, jotka aiheutuvat likaisten välineiden aiheuttamista tulehduksista, puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä, joita huumeiden käyttäjille infektioista aiheutuu. Yhdenkin turhan kuoleman tai likaisista pistosvälineistä aiheutuvan infektion ja kuolion välttäminen on tärkeää ja järkevää. Lisäksi käyttöhuoneissa tavoitetaan huumeriippuvuussairautta potevia ihmisiä, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat antaa neuvontaa ja ohjausta turvallisemmasta käytöstä, tehdä ainetestausta sekä edistää hyvinvointia.

Huumeiden käyttöhuoneita on Euroopassa 12 maassa: Belgiassa, Hollannissa, Saksassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Sveitsissä, Portugalissa, Espanjassa, Kreikassa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa. Euroopan ulkopuolella käyttöhuoneita on Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.  Käyttöhuoneet sijaitsevat yleensä alueilla, missä huumeiden käyttö on julkisissa tiloissa tavallista. Valvottujen käyttöhuoneiden ensisijainen tavoite on vähentää kuolleisuutta ja sairastavuutta tarjoamalla huumeiden pistokäyttöön turvallisempi ympäristö sekä kouluttamalla käyttöhuoneen asiakkaita turvallisempiin käyttötapoihin. Valvottujen käyttöhuoneiden käyttöönotto ei ratkaiset kaikkia huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia, mutta se vahvistaa huumeiden käyttäjien inhimillistä mahdollisuutta saada paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Tavoitteena haittavaikutusten vähentäminen
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä nosti Anu Hall:n aloitteesta valtuustoinfossa 15.9 esiin mm. huolen huumeiden käytön arkipäiväistymisestä. Käyttö näkyy yhä enemmän käytettyinä ruiskuina ja neuloina lasten leikkipaikoilla, asemilla ja ostokeskusten läheisyydessä. Keväällä toteutetussa Vantaan päihdetilanteen kyselyssä nostettiin myös esille, että erityisesti asemilla tapahtuva päihdekäyttö luo turvattomuutta.

Kun valvotuista käyttöhuoneista on hyviä ja turvallisuutta lisääviä kokemuksia lukuisissa Euroopan maissa, niin miksi käyttöhuoneita ei voitaisi kokeilla myös Vantaalla? Vantaalla valvottua käyttöhuonekokeilua tarvitaan esim. suurten asemien läheisyydessä. Hyvä paikka kokeilulle voisi olla jo nyt olemassa olevissa terveysneuvontapisteissä Vinkkareissa. Valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua puolustaa ennen kaikkea hyvät tulokset inhimillisen ja ohjaavan toiminnan tuloksista. Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen valvotuissa käyttöhuoneissa edistää paljon palveluja tarvitsevien huumeiden käyttäjien hyvinvointia ja vähentää käytöstä johtuvia haittavaikutuksia.

Terveisin
Siku